TET Festival - 2021

Hanoi Büyükelçiliği 08.02.2021

Embassy will be closed during 10-17 February 2021 - TET Festival (Lunar New Year).

For emergency please call: +84 90 488 79 79

Đại sứ quán sẽ đóng cửa từ ngày 10/2 đến 17/2 năm 2021 nhân dịp Tết Nguyên đán.

Liên hệ số điện thoại: +84 90 488 79 79 trong trường hợp khẩn.


Atatürk

Monday - Friday

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

Admission hours for the Consular Section: 09.30 - 12.00
1/1/2024 1/2/2024 New Year Holiday
2/8/2024 2/16/2024 TET Festival (Lunar New Year)
4/11/2024 4/12/2024 Ramadan Festival Holiday
4/18/2024 4/19/2024 Hung Kings Commemoration Day
4/30/2024 5/2/2024 Vietnam Liberation Day- Labour Day
6/16/2024 6/17/2024 Religious Festival Holiday
9/2/2024 9/4/2024 Vietnam National Day